Bir sorunuz mu var?
Mesajı gönderildi. Kapalı
0
0 yorumu

İcra ve İflas Hukuku

Bu kursta İcra ve İflas Hukuku konularını göreceksiniz.
 • Tanım
 • Müfredat
 • Yorumlar

Bu kursta İcra ve İflas Hukuku konularından ana başlıklar halinde bahsedecek olursak sırası ile aşağıdaki içerikleri öğreneceksiniz:

 • İcra hukuku hakkında genel bilgileri ifade edebilme,
 • İcra organlarını sıralayabilme,
 • Şikâyet kavramı, şikâyet sebepleri, şikâyet süresi, şikâyetin tarafları ve şikâyet yargılamasını açıklayabilme,
 • İcra işlerinde tebligat ve usulsüz tebligatı belirtebilme,
 • Menfi tespit ve istirdat davalarını açıklayabilme,
 • Mal beyanı kavramı ve mal beyanına aykırılığın sonuçlarını açıklayabilme,
 • Haczin konusunu ifade edebilme,
 • Hacizde istihkak davalarını ifade edebilme,
 • Hacizde adi iştirak ve imtiyazlı iştiraki açıklayabilme,
 • Mahcuz malların satılmasında talep unsurunu belirleyebilme,
 • Mahcuz taşınır malların satışı sürecini ifade edebilme,
 • Sıra cetvelinin hazırlanışı ve sıra cetveline karşı koyma imkânlarını belirleyebilme,
 • Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takibe ilişkin temel bilgileri açıklayabilme,
 • Kiralanan taşınmazların tahliyesine ilişkin ilâmsız icra prosedürünü ifade edebilme,
 • Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takibi açıklayabilme
 • İlâmlı icranın dayanakları ve ilâmlı icra usulünü ifade edebilme,
 • Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip usulünü açıklayabilme,
 • İhtiyati haczi açıklayabilme,
 • İflasın nedenlerini ve iflas sürecini sorgulayabilme,
 • İflasın sona ermesi için yapılması gerekenleri planlayabilme.
Layer 1